Ile zarabia żołnierz w zależności od stopnia? Na jakie dodatki może liczyć?

przez:DamianData:2022-08-11
Ile zarabia żołnierz w zależności od stopnia? Na jakie dodatki może liczyć?

Służba wojskowa jest bardzo ważna w każdym kraju. Kiedy panuje pokój, żołnierze są odpowiedzialni za pomoc obywatelom np. podczas klęsk żywiołowych. Jednak nie tylko. Każdy żołnierz przez okres swojej służby bierze czynny udział w życiu społeczeństwa. Z tego tekstu można dowiedzieć się, ile zarabia żołnierz w zależności od stopnia. Jakie dodatki mu przysługują? Jak wyglądają stopnie w wojsku? Warto zapoznać się z tymi informacjami!

Czym są stopnie wojskowe i od czego są zależne?

Stopień wojskowy inaczej nazywany jest tytułem i nadawany jest każdemu żołnierzowi. Takie działanie ma na celu ustalenie hierarchii. Stopień wyraźnie wskazuje jakie stanowisko służbowe obejmuje dany wojskowy. To jaki stopień ma żołnierz, ma wpływ na pracę całej jednostki, ponieważ tylko ten, który posiada wyższy tytuł może wydawać rozkazy temu o niższym.

Najniżej w hierarchii znajduje się szeregowy. Taki tytuł otrzymuje każdy, kto zaciągnął się do wojska i stawił się pierwszego dnia służby. Od takiego kandydata oczekuje się wykształcenia ponadpodstawowego, przygotowania zawodowego oraz dobrych wyników w szkoleniu. Nie bez znaczenia jest też odpowiedzialne wykonywanie zadań i podporządkowanie się dyscyplinie wojskowej. Po pięciu latach służby i otrzymaniu bardzo dobrej opinii służbowej może zostać mianowany na starszego szeregowego. W tym przypadku kandydat musi posiadać minimum zawodowe wykształcenie (ukierunkowane na wojsko), przejść testy psychologiczne, sprawnościowe i nie może być osobą karaną.

Szeregowy i starszy szeregowy zamykają korpus szeregowych.

Kolejne stopnie w wojsku

Wyższy stopniem od starszego szeregowego jest kapral, który otwiera korpus podoficerów. Kolejne stopnie to:

 • Starszy kapral.
 • Plutonowy.
 • Sierżant.
 • Starszy sierżant.
 • Młodszy Chorąży.
 • Chorąży.
 • Starszy Chorąży.
 • Starszy Chorąży Sztabowy.

Następnie rozpoczyna się korpus oficerów młodszych, do których należą:

 • Podporucznik.
 • Porucznik.
 • Kapitan.

Oficerowie starsi to:

 • Major.
 • Podpułkownik.
 • Pułkownik.

Generałowie:

 • Generał brygady.
 • Generał dywizji.
 • Generał broni.
 • Generał.

Na czele wojska polskiego stoi Marszałek.

W jaki sposób można uzyskać starszy stopień?

Zgodnie z zasadami wojska polskiego wyższy stopień można uzyskać z reguły po określonym stażu służby. Jednak bardzo często mianowanie następuje po tym, kiedy żołnierz zostanie uhonorowany za zasługi. Nie mniej istotne jest także wykształcenie żołnierza zawodowego, a także ukończone kursy. Uzyskanie nowego stopnia przez żołnierza zazwyczaj odbywa się podczas uroczystości. Obecni są na niej nie tylko przełożeni i współpracownicy, ale też bliscy wojskowych.

Jakie zarobki w wojsku ma żołnierz zawodowy?

Każdy żołnierz ma wstępnie określoną wysokość wynagrodzenia za służbę. Im wyższy stopień posiada, tym na wyższą kwotę wynagrodzenia może liczyć. Ponadto po upływie 3 lat pensja wzrasta o 3% od wcześniej wyznaczonej podstawy. Natomiast 15 lat służby gwarantuje zawodowemu żołnierzowi wzrost uposażenia o 15%. Wraz z 16 rokiem służby pensja podnosi się z każdym rokiem o 1%. W skrócie można powiedzieć, że żołnierz, który przechodzi na emeryturę, czyli w wieku 55 lat i po 25 latach służby ma prawo do wynagrodzenia wyższego o 25% od początkowego. Ponadto należą mu się także różne dodatki, o których można przeczytać poniżej.

Dodatek stażowy

To nic innego jak wcześniej wspomniana podwyżka pensji za wysługę lat. Dodatek stażowy należy się każdemu żołnierzowi, niezależnie od stopnia. Mogą z niego skorzystać również ci, którzy otrzymali przeniesienie w stan nieczynny, ale nie zostali pozbawienie prawa do uposażenia. Natomiast jeśli nieczynnemu żołnierzowi przysługuje tylko część uposażenia, to o prawie wypłaty dodatku stażowego decyduje Minister Obrony Narodowej.

Dodatek służbowy

Dodatek służbowy przysługuje zazwyczaj tym żołnierzom, którzy zajmują określone stanowiska. Z reguły dotyczy to stanowisk kierowniczych, samodzielnych, dowódczych bądź określonych przez jednostkę, pod którą podlegają. Mogą go także uzyskać żołnierze, którzy służą w ataszacie obrony. Oznacza to, że występują u boku przedstawicieli dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polski.

Dodatek specjalny

Dodatek specjalny należy się tym wojskowym, których służba wymaga szczególnych warunków i właściwości. Mogą go uzyskać, m.in. za:

 • bezpośrednią obsługę statków powietrznych należących do wojska.
 • Pełnienie służby na morzu.
 • Pełnienie służby, która ma na celu walkę z terroryzmem lub odbywanie szkoleń z tym związanych.
 • Pełnienie służby w Żandarmerii wojskowej i wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych lub operacyjno – rozpoznawczych.
 • Branie udziału w czynnościach polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu.
 • Pełnienie służby w warunkach, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie bądź są uciążliwe.
 • Wykonywanie lotów statkami powietrznymi.
 • Pełnienie służy w Kontrwywiadzie lub wywiadzie wojskowym.
 • Wykonywanie czynności, które mają zapobiegać skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcie.

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny należy się przede wszystkim żołnierzom szeregowym i należącym do korpusu podoficerów. Do jego uzyskania muszą otrzymać minimum dobrą ocenę służby oraz zaliczyć egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku, które żołnierz zajmuje.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny przyznawany jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zazwyczaj ma to miejsce, kiedy żołnierz zostaje przeniesiony na dwa lub więcej stopnie wojskowe wyżej. Co ważne, w tym czasie nie odbywa się mianowanie. Dodatek przyznawany jest na stałe. Natomiast jego wysokość wylicza się na zasadzie różnicy między podstawą wcześniej zajmowanego stanowiska, a właśnie objętego.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy z reguły przysługuje tym żołnierzom, od których służba wymaga zamieszkania w innym mieście lub kraju. Mogą ubiegać się o niego tylko żołnierze, którym nie została przydzielona kwatera bądź inny lokal mieszkalny. W tym celu musi zgłosić się do dyrektora oddziału regionalnego. Jednak w pierwszej kolejności dyrektor sprawdzi dostępność lokali. Dopiero w przypadku ich braku, może zgodzić się na wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

Dodatek rozłąkowy

Dodatek rozłąkowy jest ściśle związany z mieszkaniowym. Żołnierz, który korzysta z wojskowej kwatery i pozostaje z dala od swoich bliskich, może liczyć na rekompensatę pieniężną. Wysokość dodatku rozłąkowego wyliczana jest w formie ryczałtu. Wynosi 18-krotność diety wojaka należnej za jeden miesiąc. Kwota diety ustalana jest na podstawie długości podróży służbowej, np. jeśli trwa krócej niż 8 godzin, to zwyczajnie nie przysługuje.

Pozostałe dodatki, które mogą przysługiwać w jednostkach wojskowych

Poza wyżej wymienionymi dodatkami wojskowi mogą liczyć na jeszcze inne świadczenia pieniężne. Są to:

 • Za podróże służbowe.
 • Za przeniesienie.
 • Za służbę poza granicami kraju.
 • Dodatek funkcyjny. Jest przyznawany nie tylko żołnierzom, ale też innym osobom zatrudniony. W zasadzie należy się tym, którzy są zatrudnieni na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Nie jest on obowiązkowy, a jego wartość zróżnicowana.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie żołnierza? Czy wojskowi mogą liczyć na podwyżki po 2021 roku?

Jak wspomniano wcześnie, to ile zarabia żołnierz, zależne jest przede wszystkim od stopnia, który posiada. Wbrew pozorom najniższe tytuły mają bardzo przybliżoną stawkę. Podstawowa kwota miesięcznego uposażenia wygląda następująco:

 • Szeregowy zarabia 4110 zł brutto.
 • Starszy szeregowy 4180 zł brutto.
 • Kapral 4660 zł.
 • Starszy kapral 4700 zł.
 • Plutonowy 4740 zł.
 • Sierżant 4970 zł.
 • Starszy sierżant 5040 zł.
 • Młodszy chorąży 5090 zł.
 • Chorąży 5330 zł.
 • Starszy chorąży sztabowy 5430 zł.

Jak można zauważyć, przejście przez 8 kolejnych stopni powoduje, że pensja wzrasta o zaledwie 1320 zł. Natomiast w wyższych tytułach zarobki wyglądają tak:

 • Podporucznik 5790 zł.
 • Porucznik ok. 5900 zł.
 • Kapitan ok. 6200 zł.
 • Major między 6530 a 6870 zł.
 • Podpułkownik między 7170 a 7850 zł.
 • Pułkownik 8320 – 9660 zł.
 • Generał brygady 10480 – 11230 zł.
 • Generał dywizji 11830 – 12780 zł.
 • Generał broni 13480 – 14580 zł.
 • Generał 16830 zł.

Wszystkie wymienione powyżej kwoty nie obejmują żadnych dodatków. Od 1 stycznie 2020 roku przeciętne wynagrodzenie żołnierza nie uległo zmianie. Stawki ustalił MON, a decyzja zapadła dnia 31 marca 2020 roku.

Komentarze

żołnierz

2022-08-13

ciekawe sumy, myślałem kiedyś o tym jednak odpuściłem

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.