Wypadek przy pracy – postępowanie krok po kroku

przez:DamianData:2022-08-12
Wypadek przy pracy – postępowanie krok po kroku

Wielu przedsiębiorców nie dopuszcza do siebie myśli o tym, że w jego zakładzie może wydarzyć się wypadek. Z reguły wierzą, że pracownicy będą na tyle odpowiedzialni i uważni, że nikomu nic się nie stanie. Niestety nawet największa ostrożność i uwaga nie zagwarantują tego, że nie nastąpi wypadek w pracy. Jak postępować w takiej sytuacji? Jakie czynności powinien wykonać pracodawca? Czy postępowanie niezgodne z zasadami BHP może mieć wpływ na kwalifikację zdarzenia? Jakich roszczeń może oczekiwać poszkodowany? Odpowiedzi znajdują się poniżej!

Wypadek przy pracy – aspekt prawny

Definicja wypadku w pracy jest wyraźnie określona przez 3 artykuł ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wynika z niego, że wypadek przy pracy ma miejsce wtedy, kiedy następuje nagłe zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał urazu lub poniósł śmierć. Wypadek niekoniecznie musi mieć miejsce w zakładzie pracy. Pod to pojęcie kwalifikuje się również wypadek:

 • W trakcie szkolenia zorganizowanego przez pracodawcę.
 • W drodze do miejsca zatrudnienia lub w trakcie powrotu do domu.
 • W trakcie przysługującej przerwy.
 • Podczas trwania podróży służbowej oraz wykonywanych czynności z nią związanych.
 • W innym miejscu, do którego podwładny udał się na polecenie przełożonego.
 • Podczas wykonywania czynności służbowych, zarówno na podstawie polecenia, jak i bez niego.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy można podzielić na 3 grupy. Ten, któremu uległ pracownik, jest zależny przede wszystkim od tego, jak rozległe obrażenia poniósł, czy udało mu się przeżyć oraz jaki wpływ na jego zdrowie miało zdarzenie.

 • Wypadek śmiertelny – pracownik zmarł nie później niż 6 miesięcy po zdarzeniu.
 • Ciężki wypadek z uszkodzeniem ciała – pracobiorca doznał na tyle poważnego urazu, że doszło do naruszenia podstawowych funkcji organizmu np. utrata mowy, czy słuchu, niemożność posiadania potomstwa, choroba psychiczna, brak możliwości ponownego podjęcia zatrudnienia w stopniu całkowitym lub częściowym.
 • Zbiorowy wypadek przy pracy następuje, kiedy w wyniku tego samego wydarzenia ucierpiały minimum dwie osoby.

Kiedy można mówić o wypadku przy pracy z winy pracownika?

Zgodnie ze wcześniej wspomnianą ustawą, wypadek w pracy następuje w momencie, gdy nagłe zdarzenie skutkujące urazem lub śmiercią pracownika zostało wywołane przyczyną zewnętrzną. Oznacza to, że wypadek nie może nastąpić z winy pracobiorcy. Do wypadku przy pracy nie będą się, więc kwalifikować następujące wydarzenia:

 • Pojawienie się w miejscu zatrudnienia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Łamanie przepisów BHP.
 • Niestosowanie się do regulaminu obowiązującego na terenie zakładu.
 • Używanie maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Brak profesjonalnej odzieży na wybranych stanowiskach np. górnik bądź strażak.

Postępowanie pracodawcy a wypadek przy pracy

To, w jaki sposób zachowa się pracodawca, kiedy w jego firmie wydarzy się wypadek, ma duże znaczenie. Przede wszystkim powinien pozostać opanowany i tracić zimnej krwi. Wiele osób, kiedy dzieje się coś złego zaczyna panikować i przestaje racjonalnie myśleć. Niestety takie zachowanie w żaden sposób nie pomoże poszkodowanemu. Każdy chlebodawca zobowiązany jest działać tak, aby nikomu więcej nie stała się krzywda i udzielić pierwszej pomocy pracownikowi.

Dopiero w drugiej kolejności może zająć się sprawami technicznymi wypadku.

Jak zgłosić wypadek? Pracodawca zmuszony jest zabezpieczyć miejsce wypadku

Jeżeli jest to możliwe, to pracownik powinien osobiście poinformować pracodawcę o wypadku. Może to zrobić wyłącznie wtedy, kiedy pozwala mu na to jego stan zdrowia i nie istnieje ryzyko, że jego obrażenia ulegną pogorszeniu. W pierwszym kroku postępowania powypadkowego pracodawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku. Przede wszystkim musi uniemożliwić osobom trzecim dostęp. Jeśli jest to konieczne, zmuszony jest wstrzymać pracę maszyn i urządzeń oraz sprawić, żeby nikt ich nie przemieszczał. Nie może też zmieniać położenia przedmiotów, które mogły mieć jakikolwiek związek z wypadkiem.

Kiedy zdarzenie było na tyle poważne, że pracownik odniósł ciężkie obrażenia lub zmarł, to wznowienie pracy maszyn następuje dopiero po zgodzie inspektora pracy.

Powołanie zespołu powypadkowego oceniającego zdarzenie

W większości przedsiębiorstw to przełożony ustala, kto będzie wchodził w skład zespołu powypadkowego. Z reguły są to minimum dwie osoby. Pierwszą z nich jest pracownik służby BHP. Natomiast drugą społeczny inspektor pracy, czyli osoba, która ukończyła kurs potwierdzający jej znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w firmie nie ma takiego inspektora, to jego miejsce zajmuje pracownik, który ukończył ten sam kurs.

Głównym zadaniem zespołu jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w pracy. Musi dokonać oględzin miejsca i sprawdzić sprawność maszyn, które mogły być przyczyną wypadku. Konieczne jest też sprawdzenie warunków pracy, czy zgodne są z obowiązującymi normami i czy nie doszło do jakichś zaniedbań. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zespół może wykonać fotografię lub szkice.

Następnie musi przesłuchać poszkodowanego, pod warunkiem, że jest to możliwe i potencjalnych świadków.

Co więcej, zespół zmuszony jest uzyskać informacje od lekarza o stanie zdrowia pracownika, zebrać dowody, zakwalifikować wypadek oraz wyciągnąć wnioski i ocenić ryzyko zawodowe na danym stanowisku. Wszystkie wspomniane czynności muszą zostać udokumentowane.

Sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Zespół powypadkowy musi sporządzić protokół, w którym zamieści wszelkie informacje i dowody, które zostały ustalone w trakcie oględzin miejsca wypadku. Każda osoba wchodząca w skład zespołu może umieścić w dokumentacji własne wnioski i przemyślenia. Jeżeli ich zdania są odmienne, to końcową decyzję dotyczącą tego, jaka treść znajdzie się w protokole, podejmuje pracodawca. Również on ponosi wszelkie koszty związane z działaniem zespołu powypadkowego. Z dokumentacją musi zapoznać się także poszkodowany pracownik bądź w przypadku śmierci jego bliscy. W razie konieczności pracownik może nanosić sprostowania lub zastrzeżenia. Jeżeli był to śmiertelny wypadek przy pracy, to taką możliwość ma rodzina zmarłego. Dokumentacja musi powstać nie później niż 14 dni od wypadku. Natomiast pracodawca ma obowiązek zatwierdzić go w ciągu 5 dni od sporządzenia. Następnie zostaje on przekazany pracownikowi bądź jego rodzinie.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Czy należne jest tylko jednorazowe odszkodowanie?

Świadczenia, które może otrzymać pracownik, związane są głównie z odprowadzonymi składkami na różnego rodzaju ubezpieczenia. Jeśli wypadek spowodował jego niezdolność do pracy, a był ubezpieczony, to może otrzymać zasiłek chorobowy (wypłacany przez pracodawcę lub ZUS). Kiedy okres rekonwalescencji się wydłuża, a okres wypłaty zasiłku się skończył, to przysługuje mu świadczenie chorobowe. Pod warunkiem, że jego leczenie bądź rehabilitacji mają przywrócić mu zdolność do pracy. Może uzyskać także zasiłek wyrównawczy, o ile jego wynagrodzenie znacząco zmalało na skutek uszczerbku na zdrowiu nabytego w czasie wykonywania pracy.

Natomiast jednorazowe odszkodowanie należy się, jeżeli na skutek wypadku doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku jego śmierci odszkodowanie otrzyma najbliższa rodzina. Odszkodowanie nie przysługuje, kiedy pracownik w okresie 6 miesięcy całkowicie się wyleczy.

Zdarzenie uznane za wypadek w pracy i co dalej?

Jeśli wypadek nastąpił w związku z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy, to najważniejsze jest to, aby powrócił do zdrowia. Nie można jednak zapominać o sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, która pomoże uzyskać należne mu świadczenia.

Co więcej, jeżeli okoliczności samego zdarzenia nadal pozostają niejasne, to może poinformować on inspekcję pracy, która ponownie zbada sprawę. Zazwyczaj jest to ostateczność. Większości przełożonym zależy na tym, aby sytuacja wyjaśniła się do końca i nikt więcej nie ucierpiał.

Komentarze

fatik

2022-08-14

warto mieć dodatkowe ubezpieczenie

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.